Gymvereniging `De Westfries` 100 jaar!

Op zondag 13 februari 1910 werd door de gymvereniging Adolf Spiess, gevestigd te Venhuizen alhier een uitvoering gegeven. het doel van de uitvoering was; propaganda te maken voor de gymnastiek en te trachten hier een gymvereniging op te richten. Er was weinig publiek op den avond der uitvoering zodat het zich slecht liet aanzien.

Zo begint het notulenboek van de Westfries, want er werd desondanks toch een gymvereniging opgericht op 19 februari 1910 door ongeveer 20 personen. Om aan geld te komen besloot men met een intekenlijstrond te gaan. Men dacht ongeveer 50 gulden nodig te hebben; men haalde 75 gulden op. Als voorzitter, secretaris en penningmeester werden gekozen resp. H. Spaander, L. Knip en W. Nierop. Het ledenaantal was begin maart aangegroeid tot 17.

In Aartswoud was de gymnastiekvereniging juist ter ziele en na vooroverleg ging men erheen met een bakwagen. Na loven en bieden werd de inventaris daar overgenomen voor 43 gulden. Daar had men voor een rek, een brug, een ladder, ringen, staven en stokken en matrassen. De opkomst van de leden was goed. Toen de hooitijd kwam werd besloten 6 weken te staken.

Na een jaar gaven ze een uitvoering die zeer in de smaakviel. Ondertussen was Klaas Koster secretaris geworden; een zeer actief iemand voor de vereniging.

Op de jaarvergadering van 13 maart 1912 was er een batig saldo van 3,04 gulden. Besloten werd een openlucht uitvoering te geven op 16 mei. Dat slaagde zeer goed en er schoot een batig saldo over van 51,56 gulden. Men besloot dan ook tot aansluiting bij het Nederlands Gymnastiek Verbond en dat brengt de wekelijkse contributie op 11 a 12 cent.

Dan komt de vraag aan de orde een of twee uitvoeringen. De kunstlievende leden drongen aan op twee en daar werd gehoor aan gegeven.

Tien jaar later is Klaas Koster voorzitter, Adrie Berkhout uit Benningbroek secretaris en C. Zijp penningmeester. De financiën begonnen wat ruimer te zitten en er wordt al gesproken over ‘leden’, ‘aspiranten’ en ‘meisjes’ van de Westfries. Op de vergadering van 17 juli 1924 zijn aanwezig 14 leden, waaronder 5 dames. Het eerste notulen boek ligt finaal uit elkaar en is wel eens moeilijk te volgen. In 1922 is de damesafdeling opgericht. De damesafdeling M.V.K. is dan met 2 damesbestuursleden vertegenwoordigd in het bestuur t.w. Mej. M. Schagen en Mej…??

Het ledenaantal bleef aan de bescheiden kant. In 1929 waren er 8 werkende leden, 2 damesleden, 14 meisjes en 10 jongens. Toch kon men iedere keer weer een goed bezochte uitvoering geven. Er werd een veteranen afdeling opgericht. Er hadden zich heel wat leden opgegeven maar er kwamen er daargaans niet meer als 3 of 4.

Maar toch begon het beter te gaan In 1935 werd met veel enthousiasme het 25 jaar bestaan gevierd. 115 uitnodigingen werden verzonden welke haast allen werden aangenomen. Er waren meer dan 200 besproken plaatsen voor de uitvoering in Café Halfweg. Naar schatting waren er 250 mensen aanwezig. De vereniging zelf was ondergebracht in de stal. Daar was verwarming, een buffet en zelfs een wc. De vereniging telde toen 12 dames, 10 heren, 28 meisjes en 28 jongens. Ook het turnfeest wat toen in Midwoud gehouden werd slaagde mede door het mooie weer, 1400 gymnasten uit Westfriesland namen hier deel aan. In die jaren was N. Berkhout voorzitter en deze kon zo iets zeer goed organiseren.

In 1936 verhuisde de gym van Midwoud naar Benningbroek. De samenwerking met de kastelein werd steeds slechter en dit was de oplossing. In 1927 haalden de dames voor de 7 de maal de eerste prijs bij de wedstrijden in de 1 e graad.

Dan komt de oorlog. Op 21 mei 1940 werd er een speciale bestuursvergadering belegd. Een van de problemen was bv. dat de klok nog eens 40 minuten extra verzet werd. Men hield zich in de dorpen toen praktisch niet aan de zomertijd maar nu werd het verzet tot 1 uur en 40 minuten. Het probleem loste zich op doordat na verloop van korte of wat langere tijd de 40 minuten geaccepteerd werden. In 1941 komen er ernstiger problemen aan de orde. De vereniging heeft dan als leider de heer Haas,”een Isrealiet”schrijft mevr. Noot, de secretaresse in de notulen. Volgens de bezetters mocht de jongen niet in openbare gelegenheden komen, laat staan leiding aan de jeugd geven! Het bestuur nam dat voor kennisgeving aan maar ook in Benningbroek had de bezettendemacht zijn aanhangers. En deze dreigden met acties als de heer de Haas in dienst bleef.

Twee mannden later werd de voorzitter echter bij de commandant in Alkmaar ontboden. De aangevraagde demonstratiedag mocht onder leiding van de heer Haas beslist niet doorgaan. Ook het KNGV adviseerde deze leider toch maar te ontslaan! Ook het uitroepteken is overgenomen uit het notulenboek. De verenigingen steunden de man elk met 10 gulden per week en vanuit Benningbroek werd hem ook in natura wel eens wat gebracht. Toen na de oorlog op dit terrein de situatie gelijk weer normaal werd was het een beetje teleurstellend dat de heer de Haas niet gelijk weer naar de Westfries toe  toen die moeilijk met leiding zat.

Ook de repetitie gelegenheid in de Roode Leeuw was gebrekkig en voor een kastelein niet aantrekkelijk. Maar er was een oplossing in zicht. De voormalige zuivelfabriek kwam te koop en onder leiding van voorzitter Berkhout en Nierop werd er een strekking gevormd, welke het gebouw aankocht. Het was de bedoeling dat er meerdere verenigingen in zouden deelnemen maar dat is nooit zo erg van de grond gekomen. Alleen de voetbal trainde er ’s winters bij slecht weer. De gym was er rijk mee. Een eigen lokaal en een eigen vergaderruimte en Kompas in de woning als conciërge. Voorzitter Berkhout praatte zo af en toe over aftreden maar de gym wou hem niet missen en hij misschien de gym ook wel niet.

Toen kwam het 50 jarig bestaan in zicht. Er werd met behulp van buitenstaanders Jan Bakker, mevr. G. Bobeldijk-Dop o.a. en vele enthousiasten een revue in elkaar gezet die klonk als een klok. In Benningbroek was de toneelruimte prima prima, in Sijbekarspel bescheiden, maar dit leidde tot een creativiteit die hartverwarmend werkte. De receptie en broodmaaltijd werd nog in Midwoud gehouden, de uitvoeringen tot dan ook nog. De revue werd in Benningbroek tweemaal en in Sijbekarspel eenmaal uitgevoerd (iedere keer voor een volle zaal). Twee jaar later werd in Benningbroek het turnfeest gehouden. Het was een van de laatste turnfeesten. Het werd moeilijk om de gymnasten in grote getale bij elkaar te krijgen. Dankzij mooi weer slaagde de dag zeer goed. In 1963 zette voorzitter Berkhout er toch definitief een streep onder zijn gymloopbaan. Hij werd opgevolgd door de heer P. Vis.

In die tijd begon men serieus te spreken over een dorpshuis. Berkhout had al eerder geprobeerd een gymnastieklokaal van de grond te krijgen in Benningbroek tegenover de lagere school. Daar was de gemeente echter te klein voor en achteraf is het dorpshuis een gelukkiger oplossing. In 1971 werd dit in gebruik genomen. Toen bloeide de Westfries als nooit tevoren en ze had ruim 180 leden. Tijdelijk. Er kwamen nieuwe verenigingen en ook de mogelijkheden buiten het dorp werden steeds groter. Toch na iedere inzakking kwam er weer een opleving door het op een andere manier te proberen. Een keurgroepje o.l.v. ded heer Korssel en een recreatiegroep onder de inspirerende leiding van de heer G. Koning en ook is het met jazzgymnastiek geprobeerd.

In 1985 vierden we het 75 jarig bestaan op 8 en 9 februari a.s. onder aanvoering van de toenmalige voorzitter Mevr. Hayema met een receptie en een reünie voor oud leden georganiseerd in het dorpshuis. Mevrouw van de Velde, die al 28 jaar in het bestuur zat organiseerde dit. Het 90-jarig bestaan is ook gevierd en dan het 100-jarig bestaan in 2010. Dit werd groots gevierd op 2 en 3 oktober 2010 in het dorpshuis met een receptie en reünie op zaterdag en een feestgym zondagmiddag voor de jeugdleden.

Meest recente berichten